logo

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม Journal Club หัวข้อ “Strategies to promote rationale use of drugs”

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม Journal Club หัวข้อ “Strategies to promote rationale use of drugs”     HITAP จัด Journal Club หัวข้อ “Strategies to promo ...อ่านต่อ

17 มิถุนายน 2552 | 1026


รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น และนำเสนอผลงานวิชาการเกียรติยศ

รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น และนำเสนอผลงานวิชาการเกียรติยศ   เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2552 นักวิจัย HITAP ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแ ...อ่านต่อ

15 มิถุนายน 2552 | 1316


การประชุมผู้เกี่ยวข้อง “การประเมินความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ของการตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กวัยเรียน”

การประชุมผู้เกี่ยวข้อง “การประเมินความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ของการตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กวัยเรียน”   เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2552 นักวิจัย HITAP จัดการ ...อ่านต่อ

12 มิถุนายน 2552 | 1768

การประชุมกลุ่มผู้กำหนดนโยบาย โครงการ “การพัฒนาแนวทางสำหรับการจัดลำดับความสำคัญของนโยบายและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ในประเทศไทย”

การประชุมกลุ่มผู้กำหนดนโยบาย โครงการ “การพัฒนาแนวทางสำหรับการจัดลำดับความสำคัญของนโยบายและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ในประเทศไทย” หลังจากที่นักว ...อ่านต่อ

11 มิถุนายน 2552 | 1028

การประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาระเบียบวิธีวิจัย

การประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาระเบียบวิธีวิจัย เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2552  นักวิจัย HITAP จัดการประชุมผู้เชี่ยวชาญในโครงการ “ความสมเหตุสมผลของการใ ...อ่านต่อ

9 มิถุนายน 2552 | 915

การนำเสนอผลการวิจัยเบื้องต้นโครงการประเมินความคุ้มค่าการใส่เลนส์นิ่มฯ

การนำเสนอผลการวิจัยเบื้องต้นโครงการประเมินความคุ้มค่าการใส่เลนส์นิ่มฯ       เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2552 นักวิจัยในโครงการ “การประเมินความคุ้มค่าของการ ...อ่านต่อ

9 มิถุนายน 2552 | 1033

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ พรพ.

 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ พรพ. หลังจากที่ HITAP ได้ดำเนินงานเข้าสู่ปีที่ 3 และมีเป้าหมายในการเป็นองค์กรการวิจัยด้านสุขภาพ ในรูปแบบสถาบันที่เป็นทางการ ...อ่านต่อ

1 มิถุนายน 2552 | 967

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP