logo

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม Journal Club หัวข้อ “Strategies to promote rationale use of drugs”

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม Journal Club หัวข้อ “Strategies to promote rationale use of drugs”     HITAP จัด Journal Club หัวข้อ “Strategies to promo ...อ่านต่อ

17 มิถุนายน 2552 | 1419


2 นักวิจัย HITAP ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่นและนำเสนอผลงานวิชาการเกียรติยศ จากการประชุมวิชาการสาธารณสุข ประจำปี 2552

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2552 นักวิจัย HITAP ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและต่อยอดงานวิจัย ซึ่งจัดโดยสำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธาร ...อ่านต่อ

15 มิถุนายน 2552 | 1778

HITAP จัดประชุม Journal Club ประจำเดือนมิ.ย. 52 ในหัวข้อ Workshop: Basic statistics 3

Journal club ประจำเดือนมิถุนายน 2552 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2552 เวลา 10.00-16.00 น. HITAP จัดประชุม Journal club ประจำเดือนมิถุนายน 2552 ในหัวข ...อ่านต่อ

15 มิถุนายน 2552 | 1515

การประชุมผู้เกี่ยวข้อง “การประเมินความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ของการตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กวัยเรียน”

การประชุมผู้เกี่ยวข้อง “การประเมินความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ของการตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กวัยเรียน”   เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2552 นักวิจัย HITAP จัดการ ...อ่านต่อ

12 มิถุนายน 2552 | 2246

การประชุมกลุ่มผู้กำหนดนโยบาย โครงการ “การพัฒนาแนวทางสำหรับการจัดลำดับความสำคัญของนโยบายและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ในประเทศไทย”

การประชุมกลุ่มผู้กำหนดนโยบาย โครงการ “การพัฒนาแนวทางสำหรับการจัดลำดับความสำคัญของนโยบายและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ในประเทศไทย” หลังจากที่นักว ...อ่านต่อ

11 มิถุนายน 2552 | 1436

การประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาระเบียบวิธีวิจัย

การประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาระเบียบวิธีวิจัย เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2552  นักวิจัย HITAP จัดการประชุมผู้เชี่ยวชาญในโครงการ “ความสมเหตุสมผลของการใ ...อ่านต่อ

9 มิถุนายน 2552 | 1357

การนำเสนอผลการวิจัยเบื้องต้นโครงการประเมินความคุ้มค่าการใส่เลนส์นิ่มฯ

การนำเสนอผลการวิจัยเบื้องต้นโครงการประเมินความคุ้มค่าการใส่เลนส์นิ่มฯ       เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2552 นักวิจัยในโครงการ “การประเมินความคุ้มค่าของการ ...อ่านต่อ

9 มิถุนายน 2552 | 1423

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ พรพ.

 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ พรพ. หลังจากที่ HITAP ได้ดำเนินงานเข้าสู่ปีที่ 3 และมีเป้าหมายในการเป็นองค์กรการวิจัยด้านสุขภาพ ในรูปแบบสถาบันที่เป็นทางการ ...อ่านต่อ

1 มิถุนายน 2552 | 1379

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP