logo

HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญการคัดกรอง-การประเมินผู้ป่วยที่มีภาวะหรือความเสี่ยงต่อการเกิดทุพโภชนาการในโรงพยาบาล

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ จัดการประชุมผู้เชี่ยวชาญ “การประเมินภาวะโภชนาการด้วยแบบคัดกรองเพื่อคัดกรองผู้ป่ ...อ่านต่อ

7 มิถุนายน 2556 | 2064

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP