logo

HITAP นำเสนอผลงานวิจัย “โครงการการประเมินต้นทุนประสิทธิผลและต้นทุนอรรถประโยชน์ของการคัดกรองและการใช้ยาเพื่อป้องกันกระดูกหักในหญิงวัยหลังหมดประจำเดือนที่เป็นโรคกระดูกพรุน” ในงานประชุมวิชาการ ISPOR-Asia-Pacific ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

เมื่อวันที่ 7-9 สิงหาคม 2551 ที่ผ่านมา โครงการการประเมินต้นทุนประสิทธิผลและต้นทุนอรรถประโยชน์ของการคัดกรองและการใช้ยาเพื่อป้องกันกระดูกหักในหญิงวัยหลั ...อ่านต่อ

21 ตุลาคม 2551 | 2144

HITAP นำเสนอผลงานวิจัย “โครงการการศึกษาบรรทัดฐานการประเมินคุณค่าของสังคมต่อการลงทุนทางการแพทย์และสาธารณสุข” ในงานประชุมวิชาการ ISPOR-Asia-Pacific ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

เมื่อวันที่ 7-9 สิงหาคม 2551 ที่ผ่านมา โครงการการศึกษาบรรทัดฐานการประเมินคุณค่าของสังคมต่อการลงทุนทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้นำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโ ...อ่านต่อ

21 ตุลาคม 2551 | 8474

HITAP นำเสนอผลงานวิจัย “โครงการศึกษาทบทวนการดำเนินลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอออล์ในประเทศไทย ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2540-2550 และบทบาทของ สสส.” ในงานประชุมวิชาการ ISPOR-Asia-Pacific ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

เมื่อวันที่ 7-9 สิงหาคม 2551 ที่ผ่านมา โครงการศึกษาทบทวนการดำเนินลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอออล์ในประเทศไทย ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2540-2550 และบทบาทของ สสส. ...อ่านต่อ

21 ตุลาคม 2551 | 5637

HITAP นำเสนอผลงานวิจัย “โครงการการศึกษาบรรทัดฐานการประเมินคุณค่าของสังคมต่อการลงทุนทางการแพทย์และสาธารณสุข” ในงานประชุมวิชาการ ISPOR-Asia-Pacific ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

เมื่อวันที่ 7-9 สิงหาคม 2551 ที่ผ่านมา โครงการการศึกษาบรรทัดฐานการประเมินคุณค่าของสังคมต่อการลงทุนทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้นำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโ ...อ่านต่อ

20 ตุลาคม 2551 | 3375

"ถึงเวลาแล้วหรือยังที่คนไทยทุกคนควรรู้ผลเลือดของตัวเองโดยสมัครใจ"

"ถึงเวลาแล้วหรือยังที่คนไทยทุกคนควรรู้ผลเลือดของตัวเองโดยสมัครใจ" เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2551 โครงการ การประเมินศักยภาพของการเสนอบริการให้คำปรึกษาและตรว ...อ่านต่อ

20 ตุลาคม 2551 | 1518

นำเสนอโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการ ISPOR KOREA

นำเสนอโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการ ISPOR KOREA เมื่อวันที่ 7-9 สิงหาคม 2551 ที่ผ่านมา โครงการการพัฒนาฐานข้อมูลการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์สำหรับประเทศ ...อ่านต่อ

20 ตุลาคม 2551 | 1732

ประชุมกับทีมผู้ร่วมวิจัยของโรงพยาบาลรามาธิบดี

ประชุมกับทีมผู้ร่วมวิจัยของโรงพยาบาลรามาธิบดี โครงการ การประเมินต้นทุน-อรรถประโยชน์ของการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลื ...อ่านต่อ

20 ตุลาคม 2551 | 2146

จัดประชุมพิจารณาข้อบ่งชี้ในกลุ่มนักวิจัย

จัดประชุมพิจารณาข้อบ่งชี้ในกลุ่มนักวิจัย เมื่อวันที่  16 ตุลาคม  2551 โครงการการศึกษาความเป้นไปได้และความเหมาะสมของการใช้เทคโนโลยี PET-CT Scan ในประเท ...อ่านต่อ

17 ตุลาคม 2551 | 2030

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP