logo

ยกย่องสถานภาพ’ไทย’ผู้นำสาธารณสุขนานาชาติ

      จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในแต่ ละปีจะมีการกำหนดประเด็นที่สำคัญด้านสุขภาพเป็นประเด็นหลัก ซึ่งได้รับความร่วมมือและสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานทั ...อ่านต่อ

2 มีนาคม 2558 | 2385

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP