logo

HITAP จัดประชุมเพื่อกำหนดกรอบและคำถามการวิจัยโครงการ “การประเมินนโยบายบัญชียา จ ข้อย่อยสอง ของบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2551”

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2552  ภญ.เสาวลักษณ์ ตุรงคราวี นักวิจัย HITAP ในฐานะนักวิจัยหลักในโครงการ “การประเมินนโยบายบัญชียา จ ข้อย่อยสอง ของบัญชียาหลักแห่ง ...อ่านต่อ

20 ตุลาคม 2552 | 2325

นักวิจัย HITAP นำเสนอผลงานวิจัย “โครงการประเมินความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ของการใช้ยาต้านไวรัสสูตรยา 3 ตัว เป็นสูตรมาตรฐานของการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกในประเทศไทย”

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552 ทีมนักวิจัยใน "โครงการประเมินความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ของการใช้ยาต้านไวรัสสูตรยา 3 ตัว เป็นสูตรมาตรฐานของการป้องกันการถ่ ...อ่านต่อ

12 ตุลาคม 2552 | 1275

HITAP จัดการอบรมเรื่อง “การวิจัยเชิงคุณภาพ” เพื่อปรับพื้นฐานความรู้และเตรียมความพร้อมทีมนักวิจัยก่อนลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานวิจัย

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552  นักวิจัย HITAP จัดการอบรมเรื่อง “การวิจัยเชิงคุณภาพ” โดยได้เรียนเชิญ รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหา ...อ่านต่อ

7 ตุลาคม 2552 | 2282

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP