logo

HITAP จัดประชุมในหัวข้อการพัฒนาตัวชี้วัด ของโครงการงบจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพ และผลงานบริการปฐมภูมิ

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 HITAP ได้จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างตัวชี้วัดเกณฑ์ ...อ่านต่อ


การประชุมคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 7/2558

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา HITAP จัดประชุมคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขครั้งที่ 7 ประจำปี 2558 เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อโครงร่างวิจัย 2 งานวิ ...อ่านต่อ


ประชุมคณะทำงานคัดเลือกปัญหาสุขภาพและเทคโนโลยีด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UCBP)ครั้งที่ 2/2558

วันที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00-12.30 น. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPPจัดการประช ...อ่านต่อ


การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อทางเลือกของระบบและโครงสร้างการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทยในอนาคต

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 คณะวิจัย “อนาคต อย. อนาคตผู้บริโภคไทย” จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อทางเลือกของระบบและโครงสร้างการคุ้มครองผ ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP