logo

การอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข Health Economic Evaluation ครั้งที่ 9

วันที่ 15-19 กรกฎาคม 2556 การอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข Health Economic Evaluation ครั้งที่ 9 โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรีโครงการประเม ...อ่านต่อ

11 ตุลาคม 2556 | 1000

Journal Club เรื่อง การประเมินความคุ้มค่าของการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 และ 2 ที่ฉีดอินซูลินในบริบทประเทศไทย

วันที่ 21 สิงหาคม 2556 HITAP จัด Journal Club เรื่อง การประเมินความคุ้มค่าของการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 และ 2 ที่ฉ ...อ่านต่อ

11 ตุลาคม 2556 | 1808

ประชุมผู้เชี่ยวชาญโครงการการประเมินความคุ้มค่าของการผ่าตัดด้วยระบบนำวิถีในผู้ป่วยโรคเนื้องอกสมองและเส้นเลือดในสมองผิดปกติ

วันที่ 16 สิงหาคม 2556 ประชุมผู้เชี่ยวชาญโครงการการประเมินความคุ้มค่าของการผ่าตัดด้วยระบบนำวิถีในผู้ป่วยโรคเนื้องอกสมองและเส้นเลือดในสมองผิดปกติ ภญ.ธน ...อ่านต่อ

11 ตุลาคม 2556 | 867

ประชุมผู้เชี่ยวชาญ โครงการการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาตร์ของกระบวนการตรวจวินิจฉัยเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำของทารกกลุ่มอาการดาวน์และทารกที่มีความผิดปกติทางโครงสร้างของโครโมโซม

วันที่ 15 สิงหาคม 2556 ประชุมผู้เชี่ยวชาญ โครงการการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาตร์ของกระบวนการตรวจวินิจฉัยเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำของทารกกลุ่มอาการดาวน ...อ่านต่อ

11 ตุลาคม 2556 | 1021

ประชุมผู้เชี่ยวชาญการประเมินความคุ้มค่าของการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองในผู้ป่วยเบาหวาน

วันที่ 14 สิงหาคม 2556 ประชุมผู้เชี่ยวชาญการประเมินความคุ้มค่าของการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองในผู้ป่วยเบาหวาน ภญ.ปรียานุช ดีบุกคำ นำเสนอผลการ ...อ่านต่อ

11 ตุลาคม 2556 | 979

ประชุมเพื่อการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Think Tank) ครั้งที่ 4

วันที่ 24 กรกฎาคม 2556 ประชุมเพื่อการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Think Tank) ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมสานใจ 2 ชั้น 6 อาคารส ...อ่านต่อ

11 ตุลาคม 2556 | 902

ประชุมผู้เชี่ยวชาญ โครงการการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และผลกระทบด้านงบประมาณของการใช้ยา peginterferon และ ribavirin ในข้อบ่งใช้สำหรับผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังในกลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV ร่วมด้วย (HIV/HCV co-infection)

วันที่ 23 กรกฎาคม 2556 ประชุมผู้เชี่ยวชาญ โครงการการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และผลกระทบด้านงบประมาณของการใช้ยา peginterferon และ ribavirin ในข้ ...อ่านต่อ

11 ตุลาคม 2556 | 1080

การอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข Health Economic Evaluation ครั้งที่ 9

วันที่ 15-19 กรกฎาคม 2556 การอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข Health Economic Evaluation ครั้งที่ 9 โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี โครงการประเ ...อ่านต่อ

11 ตุลาคม 2556 | 849

HITAP ร่วมงานประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10

วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2556 HIATP ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงงาน ภายในงานการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแ ...อ่านต่อ

11 ตุลาคม 2556 | 842

การประชุม side-meeting: Thai HTA ร่วมกับการประชุมเชิงปฏิบัติการ The Development of Thai Universal Health Coverage based on the wisdom from 50 years Japanese Experience – the fee schedule systems– Workshop in Thailand

วันที่ 4 กรกฏาคม 2556 การประชุม side-meeting: Thai HTA ร่วมกับการประชุมเชิงปฏิบัติการ The Development of Thai Universal Health Coverage based on the w ...อ่านต่อ

11 ตุลาคม 2556 | 786

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP