logo

HITAP จัดประชุม การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และผลกระทบด้านงบประมาณของการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 59 HITAP จัดประชุมเพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์โครงการวิจัย “การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และผลกระทบด้านงบประมาณของการรักษาโรคติด ...อ่านต่อ


HITAP ลงพื้นที่ในโครงการ การประเมินโครงการนำร่องการตรวจอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์

ในระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2559 และวันที่ 18-19 เมษายน 2559 คณะการประเมินโครงการนำร่องการตรวจกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อม ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP