logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
การศึกษาเพื่อกำหนดกรอบความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและภาคเอกชน

การศึกษาเพื่อกำหนดกรอบความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและภาคเอกชน

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2552 HITAP ร่วมกับสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรายงานเบื้องต้นในโครงการศึกษาเพื่อกำหนดกรอบความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและภาคเอกชน

ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขยังไม่มีนโยบายด้านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่ชัดเจน ซึ่งหากในอนาคต สามารถมีกรอบดังกล่าวที่ชัดเจนขึ้นก็จะสามารถสร้างศักยภาพให้ระบบบริการสาธารณสุขของไทยได้ เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และที่สำคัญคือเกิดประโยชน์กับประชาชน

อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจำกัดและข้อพึงระวังในการดำเนินการดังกล่าวอยู่หลายประการ แต่ที่ประชุมก็ยังเห็นว่าการสร้างความร่วมมือระหว่างสองภาคส่วนนั้นมีความจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุควิกฤติเศรษฐกิจ จึงได้มีความเห็นเพิ่มเติมหลายประเด็นในการดำเนินการ ทั้งเรื่องการสร้างความร่วมมือผ่านการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้ว ประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความร่วมมือ โดยหลังจากนี้ทีมวิจัยจะได้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อพิจารณากรณีเร่งด่วนที่ต้องการกรอบในการดำเนินการความร่วมมือก่อน นอกจากนั้นจะมีการนำเสนอรายงานนี้ให้กับที่ประชุมสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุขเพื่อพิจารณาต่อไป

26 มีนาคม 2552

Next post > นักวิจัย HITAP คว้ารางวัลบนเวทีวิชาการสาธารณสุข

< Previous post การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 2

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด