logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

นักวิจัย HITAP คว้ารางวัลบนเวทีวิชาการสาธารณสุข

 ในระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2552 ที่ผ่านมา นักวิจัยของ HITAP ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการสาธารณสุข ประจำปี 2552 ภายใต้ชื่อ “90 ปี การสาธารณสุขไทยเพื่อคนไทยสุขภาพดี” จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่

     1.การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ Human Papillomavirus (HPV) ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศไทยและผลต่อความรู้ ทัศนคติ การตัดสินใจรับวัคซีนของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย นำเสนอโดย น.ส.เชิญขวัญ ภุชฌงค์
     2.การประเมินผลกระทบการใช้สิทธิบัตรยาในประเทศไทยระหว่างปี 2549-2551 นำเสนอโดย ภก.อดุลย์ โมฮารา 
     3.การพัฒนายุทธศาสตร์และนโยบายสำหรับการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทย นำเสนอโดย ภญ.นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร

 ทั้งนี้เป็นที่น่ายินดี ที่งานวิจัยเรื่องการพัฒนายุทธศาสตร์และนโยบายสำหรับการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทย ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลผลงานวิชาการเกียรติยศเพียงเรื่องเดียวในการประชุมครั้งนี้

 นอกจากนี้ งานวิจัยเรื่อง การประเมินผลกระทบการใช้สิทธิบัตรยาในประเทศไทย ระหว่างปี 2549-2551 ก็ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 43 ผลงานวิชาการดีเด่น ประเภทนำเสนอด้วยวาจา ซึ่งจะต้องเข้าร่วมนำเสนอผลงานอีกครั้งในรอบถัดไป เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัลผลงานวิชาการยอดเยี่ยมต่อไป

ในงานนี้ น.ส.จอมขวัญ โยธาสมุทร นักวิจัย HITAP ก็เข้ารับรางวัลผลงานวิชาการยอดเยี่ยม ด้านสาธารณสุข เช่นกัน ภายหลังที่ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น จากงานวิจัยเรื่อง การศึกษาต้นทุนทางเศรษฐกิจของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย ในการประชุมประจำปี 2551 และเข้าร่วมนำเสนอผลงานในรอบถัดมา จนกระทั่งได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลดังกล่าวในปีนี้27 มีนาคม 2552

Next post > จัดอบรม เรื่อง“การจัดการระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น และฐานข้อมูลขนาดใหญ่

< Previous post การศึกษาเพื่อกำหนดกรอบความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและภาคเอกชน

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด