logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
@ การประชุมเพื่อพิจารณาข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจด้วยเครื่อง PET CT ในประเทศไทย

@ การประชุมเพื่อพิจารณาข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจด้วยเครื่อง PET CT ในประเทศไทย 

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2551 โครงการ การศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการใช้เทคโนโลยี PET CT ในประเทศไทย ได้ประชุมนักวิจัยทั้งหมดที่ร่วมอยู่ในโครงการ เพื่อพิจารณาและสรุปความเหมาะสมในการส่งตรวจด้วยเครื่อง PET CT ว่าควรเป็นการตรวจในมะเร็งชนิดใดและในกรณีใด หลังได้รับความเห็นจากราชวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง อาทิ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

ทั้งนี้ข้อสรุปในการประชุมดังกล่าว จะได้ส่งให้กรมบัญชีกลางพิจารณาต่อไปว่า จะสามารถให้สิทธิเบิกจ่ายเพิ่มเติมกับข้าราชการหากมีการส่งตรวจด้วยเครื่อง PET CT ตามกรณีที่ระบุไว้ในงานวิจัยหรือไม่

 

10 พฤศจิกายน 2551

Next post > รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยแก่ GDN

< Previous post นำเสนอโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการ ISPOR KOREA

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด