logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
HITAP นำเสนอเรื่องการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ต่อคณะอนุกรรมกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปการสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์ หัวหน้าโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) พร้อมด้วยนักวิจัย HITAP เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปการสาธารณสุข เพื่อนำเสนอการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ณ อาคารรัฐสภา

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้มีการพิจารณาศึกษาเรื่อง “สิทธิประโยชน์พื้นฐานด้านสุขภาพ” เพื่อพิจารณาแนวทางในการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานของระบบบริการสุขภาพ ที่ประชาชนได้รับอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

23 มิถุนายน 2559

Next post > นักวิจัย HITAP ร่วมบรรยายในการประชุม Tokyo Fiscal Forum 2016

< Previous post นักวิจัย HITAP เข้าร่วมบรรยายในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด