logo
https://www.hitap.net
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
HITAP จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาแนวทางมาตรฐานคุณภาพสำหรับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 HITAP รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแนวทางมาตรฐานคุณภาพสำหรับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนปัญหาที่เกิดขึ้นจากบริการฝากครรภ์และพิจารณาคัดเลือกประเด็นสำหรับการพัฒนาคุณภาพบริการ อภิปรายและระดมความคิดเห็นต่อร่างแนวทางมาตรฐานคุณภาพสำหรับบริการฝากครรภ์ เรื่อง การประเมินการส่งต่อ

จากการทบทวนปัญหาด้านการฝากครรภ์ ผู้เข้าร่วมการประชุมได้เสนอ 6 ประเด็นที่มีความสำคัญเป็นลำดับต้น ๆ ได้แก่ บริการฝากครรภ์คุณภาพ (การฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์) การตรวจร่างกายและตรวจครรภ์ (การตรวจครรภ์ซึ่งรวมการตรวจดูความสูงยอดมดลูกและการตรวจส่วนนำของทารกในครรภ์) การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จำเป็น (โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียและโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์) การให้การดูแล รักษาป้องกัน (รับยาเสริมธาตุเหล็ก กรดโฟลิก และการให้ไอโอดีนเสริม) การประเมินเพื่อการส่งต่อ (การตรวจคัดกรองเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนด ภาวะครรภ์เป็นพิษ) และการให้คำแนะนำแก่หญิงตั้งครรภ์ (เข้าโรงเรียนพ่อแม่) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นต่อร่างแนวทางมาตรฐานคุณภาพสำหรับบริการฝากครรภ์ เรื่องการประเมินการส่งต่อ ได้แก่ ความชัดเจนของข้อความคุณภาพ และคำนิยามศัพท์

วันที่ 21 กันยายน 2560 HITAP จัดการบรรยายเรื่อง “แนวทางมาตรฐานคุณภาพ” โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวคิดหลักการเกี่ยวกับแนวทางมาตรฐานคุณภาพสำหรับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยมี นพ. กฤช ลี่ทองอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน หัวข้อในการบรรยายเน้นแนวทางและมาตรการในการพัฒนาคุณภาพการบริการสาธารณสุขเพื่อประชาชน โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้เกียรติบรรยายและร่วมอภิปราย อาทิ ดร. ไรอัน ลี จากวิทยาลัยอิมพีเรียลลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในหัวข้อ “การพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุขโดยใช้แนวทางมาตรฐานคุณภาพ” นพ. ทรนง พิลาลัย จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หัวข้อ “มาตรการเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุขและการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล” คุณศศิธร ไชยสัจ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีษะเกษ หัวข้อ “การพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิโดยโครงการงบจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ” และ ภญ. สุธาสินี คำหลวง นักวิจัยจาก HITAP สำหรับหัวข้อ “บทบาทของแนวทางมาตรฐานคุณภาพบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในการสนับสนุนมาตรการพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุข” ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายตระหนักถึงกระบวนการและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาแนวทางมาตรฐานคุณภาพ ยกตัวอย่างเช่น การใช้แนวทางมาตรฐานคุณภาพร่วมกับการพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิโดยโครงการงบจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ และการพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุขและการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล โดยการพัฒนาและใช้ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกัน รวมถึงการให้ความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในการยกระดับคุณภาพการบริการสุขภาพผ่านการพัฒนาแนวทางมาตรฐานคุณภาพ

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  https://www.hitap.net/research/169027

เอกสารดาวน์โหลด

14 เมษายน 2024Download
5 ตุลาคม 2560

Next post > มาตรฐานคุณภาพ

< Previous post HITAP ร่วมงาน CPIRD 2017 ที่บางแสน ชลบุรี

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด