logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
HITAP ต้อนรับคณะผู้บริหารด้านสาธารณสุขอินเดียศึกษาดูงานเรื่อง HTA

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ต้อนรับคณะผู้บริหารด้านสาธารณสุข และนักการสาธารณสุขอาวุโสจากประเทศอินเดียจำนวนทั้งสิ้น 22 คน เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพหรือ HTA

คณะศึกษาดูงานภายใต้โครงการ “Executive Leadership Program in Public Health” เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงาน “กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีระบบหลักประกันสุขภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ทั้งนี้ การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั้นมีการนำกระบวนการทำ HTA มาใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายซึ่ง HITAP เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ทำงานด้าน HTA มาอย่างยาวนาน

ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ วิทยากรจาก HITAP ได้แนะนำองค์กร HITAP ในเบื้องต้น และบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของ HTA ในการตัดสินนโยบาย การพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์สำหรับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ รวมถึงการสื่อสารหลักฐานทางวิชาการด้าน HTA ถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีเป้าหมายให้คณะศึกษาดูงานจากประเทศอินเดียและหน่วยงานด้านสาธารณสุขของประเทศไทยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการบริหารจัดการสาธารณสุขและระบบสาธารณสุข และนำผลการศึกษาดูงานไปปรับกระบวนการทำงาน พัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาลภายใต้บริบทของประเทศตนเองได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในอนาคต

20 มกราคม 2563

Next post > HITAP จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการงานวิจัยประเมินผลโครงการนำร่องให้ผู้ป่วยรับยาที่ร้านขายยา

< Previous post HITAP ต้อนรับผู้แทนจากประเทศเมียนมาเพื่อดูงานเกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด