logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
ผู้เชี่ยวชาญจาก University of Tokyo และ Crecon Medical Technology Assessment ประเทศญี่ปุ่นเยี่ยมชม HITAP

คณะผู้เชี่ยวชาญจาก University of Tokyo และ Crecon Medical Technology Assessment ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาเยี่ยมชมการทำงานของ HITAP และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพเพื่อนำไปศึกษาและปรับใช้กับบริบทของประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 23 มกราคม 2558 คณะผู้เชี่ยวชาญจาก ประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วย Dr.Isao Kamae, Mr.Takashi Sugimoto, Ms.Kaoru Yamabe จาก University of Tokyo และ Dr.Makoto Kobayashi จาก Crecon Medical Technology Assessment เดินทางมาเยี่ยมชมการทำงานของ HITAP และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (Health Technology Assessment, HTA) ในการนี้นักวิจัย HITAP นำโดย ดร.ภญ.ศรีเพ็ญ ตันติเวสส นำเสนอเรื่องความเป็นมาของ HITAP การดำเนินงานของ HITAP ในฐานะที่ปรึกษาด้านเทคนิคการประเมินเทคโนโลยีทางสุขภาพขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในต่างประเทศ การพัฒนาและดำเนินงานด้านการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพของประเทศไทยในการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ การพิจารณาเบิกจ่ายและการคัดเลือกมาตรการหรือเทคโนโลยีเข้าสู่ชุดสิทธิประโยชน์ฯ โดยอาศัยหลักการ ต้นทุน-ประสิทธิผล และเกณฑ์ความเต็มใจจ่ายสูงสุด ซึ่งเดิมกำหนดไว้ที่ 120,000 บาทต่อปีสุขภาวะที่เพิ่มขึ้น และเพิ่มเป็น 160,000 บาทต่อปีสุขภาวะที่เพิ่มขึ้นในเวลาต่อมา จากนั้นมีการเปิดอภิปรายระหว่างคณะผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นและดร.ภญ.ศรีเพ็ญ ร่วมด้วย ดร.ภญ.ศิตาพร ยังคง และ ภญ.วริทธิ์ จันทรสภาพธจิต ซึ่งมีประสบการณ์เชิงลึกในการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ฯ และการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ตามลำดับ

ต่อมา Dr.Kamae and Dr.Kobayashi ได้นำเสนอเกี่ยวกับระบบสุขภาพของญี่ปุ่น และการดำเนินงานด้านการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพในประเทศญี่ปุ่นว่า ระบบประกันสุขภาพของญี่ปุ่นเริ่มดำเนินการมากว่า 50 ปี โดยรัฐบาลจะมอบบัตรประกันสุขภาพให้ประชาชนทุกคนเพื่อใช้แสดงเมื่อต้องการรับบริการด้านสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นเป็นสังคมผู้สูงอายุ และมีภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจำนวนมากถึงประมาณปีละหนึ่งล้านล้านเยน โดยสำหรับประเทศญี่ปุ่น เมื่อมีการขึ้นทะเบียนยาชนิดหนึ่ง จะมีการกำหนดราคาที่เหมาะสมเพื่อเป็นราคาขายมาตรฐานที่ใช้ทั่วประเทศ การกำหนดราคายานี้ใช้หลักเกณฑ์เปรียบเทียบประสิทธิผลกับยาที่มีอยู่ในท้องตลาด ที่ผ่านมา ไม่มีการบังคับตามกฎหมายให้ผู้ที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนยาแนบหลักฐานความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของยาดังกล่าว แต่นับแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป ผู้ที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนยาจำต้องแนบหลักฐานดังกล่าว ส่วนการดำเนินงานด้านการประเมินเทคโนโลยีในประเทศญี่ปุ่นนั้นยังประสบปัญหาเรื่องบุคลากร รวมถึงความขาดแคลนข้อมูล แม้จะมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายที่สถานพยาบาลส่งไปยังส่วนกลางโดยใช้แบบบันทึกข้อมูลเดียวกัน แต่แบบบันทึกข้อมูลดังกล่าวยังไม่มีข้อมูลทางคลินิก หลังการนำเสนอและอภิปรายจึงมีการถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกัน

23 มกราคม 2558

Next post > ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยจากนานาประเทศร่วมอภิปรายเรื่องปัจจัยเกื้อหนุนในการพัฒนา HTA ในภูมิภาคเอเชีย

< Previous post เสนอความคิด พลิกนโยบาย : UCBP สัญจร เปิดรับฟังข้อเสนอ หัวข้อ/ปัญหาสุขภาพ รอบ 1/2558

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด