logo

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามเรื่อง “ต้นทุนต่อหน่วยบริการ ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง การประเมินผลเชิงพัฒนานโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ในพื้นที่นําร่อง”

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
เสนอความคิด พลิกนโยบาย : UCBP สัญจร เปิดรับฟังข้อเสนอ หัวข้อ/ปัญหาสุขภาพ รอบ 1/2558

โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์เวทีระดมความคิดเห็นเพื่อเสนอหัวข้อ/ปัญหรือเทคโนโลยีด้านสุขภาพของกลุ่มประชาชน รอบที่ 1/2558

เมื่อวันที่ 23 และ 25 มกราคม 2558 ทีมเลขานุการโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์เวทีระดมความคิดเห็นเพื่อเสนอหัวข้อ/ปัญหรือเทคโนโลยีด้านสุขภาพของกลุ่มประชาชน ที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่ตัวแทนภาคกลาง และเชียงใหม่ พื้นที่ตัวแทนภาคเหนือ ภายหลังจากนี้ตัวแทนของแต่ละภาคจะนำหัวข้อ/ปัญหาจากการระดมความคิดเห็นในภาคของตนเอง เข้าสู่ที่ประชุมตัวแทนของกลุ่มประชาชนทั้ง 4 ภาค เพื่อคัดเลือกหัวข้อ/ปัญหา 3 หัวข้อเสนอเข้าสู่โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าต่อไป

23 มกราคม 2558

Next post > ผู้เชี่ยวชาญจาก University of Tokyo และ Crecon Medical Technology Assessment ประเทศญี่ปุ่นเยี่ยมชม HITAP

< Previous post Journal Club: Linear Programing

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด