logo

HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญกำหนดขอบเขตงานวิจัยประเมินความพร้อมบริการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมและการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้พิการทางการได้ยิน

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 HITAP จัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการวิจัยเรื่อง “การประเมินความพร้อมของระบบสุขภาพในการให้บริการผ่าตัดฝังประสาทหูเที ...อ่านต่อ

20 พฤศจิกายน 2561 | 842

คณะทำงานด้านสาธารณสุขจากประเทศเคนยา มาศึกษาดูงานที่ HITAP

12-15 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ร่วมกับสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กองการต่างประเทศในกระทรวงสาธ ...อ่านต่อ


HITAP จัดอบรมการเก็บข้อมูลต้นทุนการจัดบริการเพื่อยุติเอชไอวีของกลุ่มประชากรหลัก

เมื่อวันที่ 11 กันยายนที่ผ่านมา HITAP จัดอบรมการเก็บข้อมูลต้นทุนการจัดบริการเพื่อยุติเอชไอวีของกลุ่มประชากรหลัก ให้กับตัวแทนจาก ศูนย์บริการสาธารณสุขที ...อ่านต่อ


HITAP ร่วมจัดนิทรรศการงานประชุมวิชาการการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (MOPH R2R Forum)

HITAP ร่วมจัดแสดงนิทรรศการการประชุมวิชาการการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (MOPH R2R Forum) โดยกระทรวงสาธารณสุข มีบุคลากรทางการแพทย์สนใจร่วมชมบูธเป็นจำนวนม ...อ่านต่อ

25 กันยายน 2561 | 908

HITAP ร่วมงาน “การประชุมแพทยศาสตร์ศึกษา CPIRD 2018”

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) เข้าร่วม “การประชุมแพทยศาสตร์ศึกษา CPIRD 2018” และจัดแสดงบูธนำเสนองานวิจัย โดยได้รับความสนใจจากผู้ร ...อ่านต่อ


นักศึกษาม.มหิดล เข้าศึกษาการทำงานของ HITAP

เมื่อวันที่ 13 กันยายนที่ผ่านมา โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ได้ต้อนรับการมาเยือนของคณาจารย์และนักศึกษาจากหลักสูตรหลักสูตรนานาชา ...อ่านต่อ


HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญพิจารณาโครงร่างประเมินยาสำหรับผู้ป่วยโรค multiple sclerosis (MS)

HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาโครงร่างการประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของยาสำหรับผู้ป่วยโรค multiple sclerosis (MS) โดยนักวิจัยของ HITAP เป็นผู้น ...อ่านต่อ

21 กันยายน 2561 | 964

HITAP ร่วมส่งผลงานประกวด “THAILAND RESEARCH EXPO 2018”

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) เข้าร่วม “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561” พร้อมส่งงานวิจัยร่วมประกวดและจัดแสดงได้รับความสนใจจากผู้ร่วม ...อ่านต่อ

16 สิงหาคม 2561 | 986

HITAP จัดการอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ครั้งที่ 14 (Economic Evaluation Training)

เมื่อวันที่ 6-10 สิงหาคม 2561 HITAP จัดการอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 14 (EE training#14) ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเ ...อ่านต่อ

16 สิงหาคม 2561 | 910

สสส. ดันวิจัยประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพไทย HITAP ลงนามความร่วมมือ 12 หน่วยงานวิชาการทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัด “งานประชุมวิชาการ การประเมินสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ในประเทศไท ...อ่านต่อ

25 กรกฏาคม 2561 | 1125

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP