logo

การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก

@ การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก  โครงการประเมินความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ของการใช้ยาต้านไวรัส HAART เป็นสูตรมาตรฐานของการป้องกันการถ่ายท ...อ่านต่อ

30 มกราคม 2552 | 1323

Journal Club

@ Journal Club Journal Club เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2552 ภก.อดุลย์ โมฮาราและ น.ส.วันทนีย์ กุลเพ็ง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Basic Statistic ...อ่านต่อ

30 มกราคม 2552 | 1125

แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ

@ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2552 Associate Professor Roy Poses จากมหาวิทยาลัยบราวน์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ใน ...อ่านต่อ

30 มกราคม 2552 | 900

ภาพกิจกรรมการนำเสนอผลงานและศึกษาดูงานที่ประเทศอังกฤษ

ภาพกิจกรรมการนำเสนอผลงานและศึกษาดูงานที่ประเทศอังกฤษ วันที่ 12 -21 มกราคม 2552 ----------------------------------------------------- เดินทางไปพบ Prof. ...อ่านต่อ

30 มกราคม 2552 | 866

การประชุมผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง บทบาทของผลการประเมินเทคโนโลยีต่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย

การประชุมผู้เชี่ยวชาญในโครงการ “บทบาทของผลการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพในการตัดสินใจเชิงนโยบาย: กรณีศึกษาวัคซีน HPV ในประเทศไทย”   เมื่อวันที ...อ่านต่อ

23 มกราคม 2552 | 960

การประชุมวิชาการการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย

การประชุมวิชาการการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และ ...อ่านต่อ

13 มกราคม 2552 | 1318

คู่มือการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย วางจำหน่ายแล้ว

@ คู่มือการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย วางจำหน่ายแล้ว ครั้งแรกสำหรับผู้สนใจการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ ที่จะได้ศึกษาแนวทางการ ...อ่านต่อ

12 มกราคม 2552 | 889

@ สรุปผลการตัดสินการคัดเลือกหัวข้อเพื่อทำการประเมินเทคโนโลยี ปี พ.ศ.2552

@ สรุปผลการตัดสินการคัดเลือกหัวข้อเพื่อทำการประเมินเทคโนโลยี ปี พ.ศ.2552 แฟ้มข้อมูลประกอบ: 2009-01-12_All Topic 2552.pdf เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2552 ณ ห ...อ่านต่อ

12 มกราคม 2552 | 981

การประชุมผู้เชี่ยวชาญเรื่อง "การทบทวนวรรณกรรมเรื่องประสิทธิผลและความคุ้มค่าของมาตรการทันตสาธารณสุข"

การประชุมผู้เชี่ยวชาญเรื่อง "การทบทวนวรรณกรรมเรื่องประสิทธิผลและความคุ้มค่าของมาตรการทันตสาธารณสุข" เมื่อวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2551 เวลา 14.00 - 16.00 ...อ่านต่อ

29 ธันวาคม 2551 | 1345

การประชุมผู้เชี่ยวชาญสมุนไพร ครั้งที่ 2

การประชุมผู้เชี่ยวชาญสมุนไพร ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2551 โครงการ "การสำรวจพฤติกรรมและทัศนคติต่อยาจากการใช้สมุนไพร/ยาแผนโบราณในประชากรไทยและ ...อ่านต่อ

29 ธันวาคม 2551 | 1775

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP